ទំព័រដើម > ជួយណែនាំ PTFE > PTFE Rod - PTFE Rod

ជួយណែនាំ PTFE

PTFE Rod-PTFE Rod PTFE Rod Data Sheet-PTFE Rod Enquiry PTFE Rod-PTFE Rod

PTFE Rod Detail

PTFE rod PTFE rods can be furnished with one or more etched surfaces to ensure excellent bond ability. We also provide rods and cylinders bonded to a board to facilitate your machining.
PTFE Bars are a family of products that can be used for unique applications requiring a chemically clean, inert, thermally stable, porous bead or thread. These products have found uses as seals, in gas-liquid isolation, venting applications, or for allowing pressure equalization without mass transfer.
PTFE Bar have low coefficient of friction, it is very easy running and smooth bearing operation. PTFE Rods is also very useful as seals within valves due to high temperature and acid resistant seal. PTFE Rods also use within the chemical industry because of the anti-acids and anti-chemicals as.
PTFE rod popular used as components requiring and component which needing high temperature resistance. PTFE Bar is also important within the cryogenic industry as the reason of ជួយណែនាំ PTFE can used in low temperature performance.

របារ PTFE molded

Molded PTFE Bars are available in a wide variety of virgin and modified resins as well as PTFE compounds.
Molded ជួយណែនាំ PTFE has outstanding chemical resistance, low friction, and is often used in high temperature applications.

Extrusion ជួយណែនាំ PTFE

PTFE rod in sizes from diameter 5mm diameter up to 120mm, length from 500mm up to 3000mm can be produce by Extrusion.

Filled PTFE Rods

Filled PTFE Rods in sizes from diameter 2mm diameter up to 300mm.

ترکیبات ptfehartsin yhteensopivuus teflonin kanssaراد تفلونПТФЭ дысперсіі для антіпрігарная пакрыццём4 5 ptfe rodاندازه قطر میلگرد تفلونteflonstavarteflonstavteflonsauvateflón varillaTeflon rod barPTFE バーPTFE strypasPTFE produktu: PTFE Rod PTFE arkuszy PTFE Tube PTFE Uszczelka •koeficient trenja grafit teflon多孔teflon棒

កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង PP, - កាបូបតម្រង Polyester - កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង Micron PP - កាបូបតម្រង Polyester មី - មគ្គុទ្ទេសអ្នកទិញផលិតផល PET