ការធ្វើតេស្ត & សន្លឹកទិន្នន័យ

ជួយណែនាំ PTFE របាយការណ៍ការធ្វើតេស្ត Rohs PTFE សន្លឹកទិន្នន័យសន្លឹក

សន្លឹក PTFE របាយការណ៍ការធ្វើតេស្ត Rohs PTFE សន្លឹកទិន្នន័យសន្លឹក

សន្លឹក PTFE របាយការណ៍ការធ្វើតេស្តរបស់ FDA PTFE សន្លឹកទិន្នន័យសន្លឹក

wytaczaniebahan joran dari teflonestrusione teflonJenis teflon rodEXTRUSION COXkemampuan teknis teflonmajina rodкоефициент на триењеเทฟลอน กลาส ไฟเบอร์

កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង PP, - កាបូបតម្រង Polyester - កាបូបតម្រង nylon - កាបូបតម្រង Micron PP - កាបូបតម្រង Polyester មី - មគ្គុទ្ទេសអ្នកទិញផលិតផល PET